Preguntes freqüents a les inspeccions d’instal·lacions PCI

Preguntes freqüents a les inspeccions d’instal·lacions PCI

Si tinc contractat el manteniment amb una empresa autoritzada i les meves instal·lacions estan en bon estat, estic obligat a contractar la inspecció d’un Organisme de Control Acreditat (OCA)?

El manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis (PCI) no eximeix de l’obligació de realitzar les inspeccions periòdiques per part d’un OCA si aquestes són requerides per la legislació.

Totes les instal·lacions de PCI en establiments industrials han de ser inspeccionades per un OCA?

Segons el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, hi ha excepcions en les quals les instal·lacions de PCI no estan sotmeses a inspeccions per part d’un OCA. No obstant això, amb l’entrada en vigor del RD 513/2017, totes les instal·lacions de PCI estan obligades a sotmetre’s a inspeccions periòdiques per part d’un OCA, llevat que tinguin una regulació específica que les exclougui.

Quina és la periodicitat de les inspeccions per OCA en els edificis regulats pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)?

Segons el RD 513/2017, els titulars de les instal·lacions de PCI en edificis regulats pel CTE han de sol·licitar una inspecció per part d’un OCA almenys cada 10 anys, comptats des de la posada en servei de la instal·lació.

Amb quina freqüència s’han de sotmetre a inspecció per OCA les instal·lacions de PCI en establiments industrials?

La periodicitat de les inspeccions depèn del nivell de risc intrínsec de l’establiment industrial. Segons el RD 2267/2004, s’estableixen períodes no superiors a 5 anys per a establiments de risc baix, 3 anys per a establiments de risc mitjà i 2 anys per a establiments de risc alt.

En què consisteixen les inspeccions realitzades pels OCA?

Durant les inspeccions, els OCA verifiquen aspectes com el correcte manteniment de les instal·lacions, l’eficàcia i correcta instal·lació dels equips de PCI, i l’estat documental de la instal·lació. Després de la inspecció, s’elabora un acta amb els resultats i, en cas d’anomalies, s’estableix un termini per a la seva resolució.

És important destacar que durant la inspecció ha d’estar present l’empresa mantenedora autoritzada, que realitzarà les proves sol·licitades per l’inspector.