BIES i Hidrants

Boques d’Incendi Equipades (BIES)

Les  boques  d’incendi  equipades  són  uns  elements  de  lluita  contra  el  foc, d’obligada instal·lació en determinats usos i activitats. Tenen per missió proporcionar aigua per extingir el foc o refredar superfícies per evitar l’avançament del foc i controlar-lo.

Les   boques   d’incendi   equipades   poden   ser   de   mànega   semirígida   (anomenada col·loquialment de 25 mm) o de mànega plana (anomenada també de 45 mm). La seva instal·lació ve  indicada  per  les  normes  UNE-EN  671-1  i  UNE-EN  671-2 respectivament, en què es defineixen clarament els requisits dels seus components, els mètodes d’assaig, l’avaluació de conformitat, el marcatge i les instruccions d’ús.

És molt important conèixer les diferències que hi ha en l’ús de les boques d’incendi. Les de mànega plana (45 mm) funcionen a més pressió i, per tant, el personal hi ha d’estar familiaritzat. Les de mànega semirígida són les més senzilles d’utilitzar.

El  seu  manteniment  ve  indicat  en  el  Reglament  d’instal·lacions  de  protecció  contra incendis, on s’especifiquen les operacions de manteniment que ha de dur a terme el seu responsable titular.

Les  boques  d’incendis  ens  poden  ajudar  a  extingir  i  evitar  la  propagació  dels incendis, però les hem de tenir instal·lades adequadament, fer-hi un bon manteniment, i disposar de personal preparat i que les sàpiga fer servir correctament.

Tipus de BIES

La BIE de 45 mm s’utilitza en llocs on es preveuen incendis importants, ja sigui per la càrrega calorífica aportada pels combustibles o per les condicions en què es troben, la qual cosa les fa especialment apropiades per als locals industrials.

La BIE de 25 mm, pel seu reduït cabal i per la seva mànega semirígida –que permet el seu  funcionament  sense  haver  d’estendre-la  del  tot,  en  poder  circular  l’aigua  pel seu interior encara que estigui parcialment recollida sobre un suport– es recomana per a locals de càrrega calorífica no elevada, per exemple, vivendes, hotels, escoles, etc.

En els dos tipus de boques d’incendis equipades (BIE 25 i BIE 45), la llança d’aigua ha de poder permetre les posicions de conformació i regulació dels tipus de raigs següents:

45mm

La BIE de 45 mm s’utilitza en llocs on es preveuen incendis importants, ja sigui per la càrrega calorífica aportada pels combustibles o per les condicions en què es troben, la qual cosa les fa especialment apropiades per als locals industrials.

25mm

La BIE de 25 mm, pel seu reduït cabal i per la seva mànega semirígida –que permet el seu  funcionament  sense  haver  d’estendre-la  del  tot,  en  poder  circular  l’aigua  pel seu interior encara que estigui parcialment recollida sobre un suport– es recomana per a locals de càrrega calorífica no elevada, per exemple, vivendes, hotels, escoles, etc.

En els dos tipus de boques d’incendis equipades (BIE 25 i BIE 45), la llança d’aigua ha de poder permetre les posicions de conformació i regulació dels tipus de raigs següents:

TANCAT

AIGUA POLVORITZADA

(La polvorització ha de ser en forma de cortina d’aigua o de con.)

RAIG PLE

La majoria de les BIES s’han de desar en armaris amb porta i pany per impedir-ne un ús indegut a qui no estigui autoritzat, excepte en cas d’emergència, i que permeti l’accés mitjançant una clau per fer-hi els controls de manteniment. Tanmateix, han de portar un dispositiu d’obertura d’emergència, el qual pot estar protegit per un material transparent, però que es pugui trencar amb facilitat.

Manteniment

TRIMESTRAL

Personal titular de la instal·lació

Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips.

Comprovació,   per   inspecció,   de   tots   els   components, desplegant del tot la mànega i accionant la llança d’aigua en les seves diverses posicions.

Comprovació, per lectura de manòmetre, de la pressió de servei.

Neteja del conjunt i greixatge dels tancaments i les frontisses de les portes de l’armari.

ANUAL

Personal Habilitat

Desmuntatge  de  la  mànega  i  assaig  d’aquesta  en  lloc adequat.

– Comprovació del bon funcionament de la llança d’aigua  en les seves diferents posicions i el sistema de tancament.

– Comprovació de l’estanqueïtat dels ràcords, de la mànega i de l’estat de les juntes.

– Comprovació  de  la  indicació  del  manòmetre  amb  un  altre  de referència (patró) acoblat en el ràcord de connexió de la mànega.

CADA 5 ANYS

Personal Habilitat

 La mànega ha de ser sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm

Hidrants

Quan és possible que un incendi potencial adquireixi unes dimensions importants, que requereixin labors d’extinció amb grans quantitats d’aigua i des de l’exterior dels edificis, es recorre a les instal·lacions d’hidrants instal·lats en l’exterior dels edificis.

A  destacar  que  la  instal·lació  d’hidrants  per  a  ús  privat  no  es  considera correcta si no es disposa de tants equips auxiliars complementaris com sortides de 70 mm que es puguin utilitzar simultàniament.

Aquests equips auxiliars han d’estar tancats en una caseta o armari de porta de fàcil i accés ràpid, a menys de 40 m des de cada hidrant.

Cada equip auxiliar complementari de sortida de 70 mm ha de tenir els elements següents:

1 tram

de mànega de 15 m i 70 mm de diàmetre

2 trams

de mànega de 15 m i 45 mm de diàmetre

1 llança

de 70 mm

1 llances

de 45 mm

1 bifurcació

70-2/45 amb vàlvula en ambdues sortides

1 reducció

de connexió 70/45

1 clau

per a la vàlvula, si cal, per a la posada en servei

Manteniment

Hi ha dos tipus de revisions: Les que les pot fer el propi usuari i les que s’han de confiar a empreses de manteniment habilitades, per la seva complexitat tècnica. En el cas dels hidrants contra  incendis,   les  revisions  només  s’exigeixen  amb  periodicitat  trimestral i semestral i són operacions que poden ser realitzades pel titular de la instal·lació. Això no impedeix que, si l’usuari no disposa de mitjans per a dur-les a terme o prefereix que les hi faci una empresa de manteniment habilitada, pugui encarregar-les a fora.

TRIMESTRAL

– Comprovació de la bona accessibilitat de tots els hidrants i de la senyalització dels que estan sota terra (d’arqueta).

– Inspecció visual comprovant l’estanqueïtat del conjunt.

– Treure les tapes de les sortides, greixar els cargols-femelles i comprovar l’estat de les juntes dels ràcords.

– Inspecció de tots els components de l’equip auxiliar, comprovant-ne el funcionament tot muntant-los en la sortida de cada hidrant (*).

– Comprovació de la pressió estàtica amb manòmetre connectat a una sortida, i com a mínim, en l’hidrant més allunyat (*).

(*) No inclosos en el Reglament.

SEMESTRAL

– A part de les comprovacions de la inspecció trimestral:

– Greixar el cargol-femella d’accionament o omplir d’oli la càmera.

– Obrir i tancar l’hidrant tot comprovant que funcioni bé la vàlvula principal i el sistema de drenatge.