Sistemes de detecció automàtica d’incendis

Els sistemes de detecció d’incendis són uns mitjans molt eficaços per protegir les persones, les instal·lacions, els equips, els béns i els materials dels perills derivats d’un incendi, si són instal·lats, mantinguts i utilitzats adequadament.

Han anat evolucionant a poc a poc al llarg de la seva existència i avui dia s’han consolidat a causa de l’avanç de les tecnologies i de l’experiència en la seva utilització, i són un component  indispensable  a  l’hora  de  detectar  un  incendi,  d’importància  rellevant  en les seves fases inicials, quan els moments són més crítics. D’entrada, un incendi pot ser sufocat molt  fàcilment.  En  canvi,  una  detecció  tardana  retardaria  les  actuacions d’emergència previstes i provocar grans pèrdues elevant exponencialment la dificultat d’extingir-lo.

Tipus de detectors

Segons  les  diferents  magnituds  físiques  i/o químiques que són capaces de detectar:

Detectors tèrmics

Són sensibles a l’elevació de la temperatura

Detectors de fums

Són sensibles a les partícules derivades de la combustió i/o piròlisi suspeses en l’atmosfera (aerosols)

Detectors de gasos

Són  sensibles  als  productes  gasosos  de  la  combustió  i/o descomposició tèrmica

Detectors de flames

Són sensibles a la radiació emesa per les flames d’un foc

Detectors multisensors

Són  sensibles  a  més  d’un  fenomen  del  foc,  per exemple fum i calor

Polsadors

Els polsadors d’alarma han d’estar situats de manera que qualsevol persona que detecti un incendi sigui capaç d’alertar fàcilment i de seguida i a tothom.

Els polsadors d’alarma s’han de distribuir de manera que ningú s’hagi de desplaçar per trobar-los a més de 25 m.

En  general,  els  polsadors  d’alarma  s’han  de  penjar  a  una  altura  del  terra  entre 1,2m i 1,6 m.

Els polsadors d’alarma cal situar-los en les rutes de sortida d’emergència, al costat de cada porta d’accés a les escales d’emergència (a l’interior o a l’exterior) i a cada sortida a l’aire lliure. També es poden situar a prop de les zones de riscos especials.

Objectius

La  funció  d’un  sistema  de  detecció  d’incendis  és  la  de  detectar  un  incendi  al  més  aviat possible i emetre els senyals d’alarma i de localització adequats, perquè puguin adoptar-se les mesures apropiades.

L’objectiu  d’un  sistema  d’alarma  consisteix  a  emetre  senyals  acústics  i/o  visuals  als ocupants d’un edifici en el qual pugui existir el risc d’incendi. Les funcions de detecció i d’alarma poden estar integrades en un sol sistema.

La detecció d’un incendi pot ser realitzada per les persones, per instal·lacions automàtiques de detecció, o per sistemes mixtos.

El  sistema  ha  de  funcionar  de  manera  satisfactòria,  no  només  en  les  condicions  d’un incendi, sinó també quan estigui sotmès a condicions susceptibles de produir-se, a la pràctica, i evitar falses alarmes.

Una de les possibles accions com a conseqüència de l’alarma és ordenar l’evacuació de les persones  abans  que  les  vies  d’evacuació  puguin  ser  inundades  pel  fum,  i  reduir  els danys gràcies a poder-se iniciar l’extinció, amb els mitjans disponibles per a extingir el foc en el lloc de l’incendi.

Manteniment

El  manteniment  de  les  instal·lacions  de  detecció d’incendis  és  essencial  per  assegurar que funcioni quan sigui necessari.

Hi ha dos tipus de revisions: Les que les pot fer el mateix usuari, i les que, per la seva complexitat tècnica, s’han de confiar a empreses de manteniment habilitades.

TRIMESTRAL

Personall del titular de la instal·lació.

– Comprovació del funcionamiento de la instal·lació (cada font de subministrament).

– Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, etc.)

ANUAL

Personal habilitat

– Verificació integral de la instal·lació

– Neteja de components

– Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric